L’1 de juliol del 2021 al Servei d’Inserció Laboral vàrem iniciar un nou programa SIOAS, el programa SIOAS ’21 –’22 amb una durada anual.

Es tracta d’un programa dirigit a persones majors d’edat, amb funcionament intel·lectual límit, que tinguin motivació per inserir-se al mercat laboral ordinari i necessitin orientació i acompanyament per la recerca de feina així com acompanyament en l‘entorn laboral.

El programa té els següents requisits d’accés

  • Tenir el certificat de discapacitat amb un grau igual o superior al 33%
  • Estar inscrit com demandant d’ocupació o millora de feina al Servei Català d’Ocupació (SOC)
  • També hi ha unes places reservades per a persones treballadores en empresa ordinària que participen en el programa com a beneficiaris de seguiment per al manteniment del lloc de feina seguint la metodologia de treball amb suport (TAS)

Aquest programa té com a objectiu general millorar l’ocupabilitat de les persones amb diversitat funcional.

Aquest any com a novetat s’ofereix una formació professionalitzadora complementaria amb el títol “Auxiliar de comerç i logística“.

Aquest objectiu s’aconsegueix mitjançant una metodologia participativa i centrada en la persona. Comptem amb tutories individuals, tallers grupals, visites a empreses i entitats socials, orientació individualitzada i adaptada i la possibilitat, no obligatòria, de fer pràctiques en entorn laboral ordinari, sempre amb acompanyament i suport continuat.

La duració del mateix és: 1 de Juliol 2021- 30 de Juny 2022

Seguiu atents al web on podreu anar trobant noticies d’activitats, sortides i altres novetats del programa.

Programa SIOAS 1Usuaris del programa SIOAS participant en una formació de Competències Clau a Barcelona Activa. Programa SIOAS 2Usuaris del programa SIOAS participant en una dinàmica en el marc de les activitats del Saló de l’Ocupació-Barcelona 2021

“Aquest projecte està subvencionat pel Ministeri de Treball i Economia Social i el Fons Social Europeu “

El 1 de julio del 2021 al «Servei d’Inserció Laboral» iniciamos un nuevo programa SIOAS, el programa SIOAS ’21 –’22 de duración anual.

Se trata de un programa dirigido a personas mayores de edad, con funcionamiento intelectual límite, que tengan motivación para incorporarse al mercado laboral ordinario y necesiten orientación y acompañamiento en su búsqueda de empleo así como acompañamiento en el entorno laboral.

El programa tiene los siguientes requisitos de acceso

  • Tener el certificado de discapacidad con un grado igual o superior al 33%
  • Estar inscrito como demandante de ocupación o mejora de empleo en el Servei Català d’Ocupació (SOC)
  • También hay unas plazas reservadas para personas trabajadoras en empresa ordinaria que participan en el programa como beneficiarios de seguimiento para el mantenimiento de su lugar de trabajo siguiendo la metodología de trabajo con apoyo (TAS)

Este programa tiene como objetivo general mejorar la empleabilidad de las personas con diversidad funcional.

Este año como novedad se ofrece una formación profesionalitzadora complementaría con el título «Auxiliar de comercio y logística».

Dicho objetivo se consigue mediante una metodología participativa y centrada en la persona. Contamos con tutorías individuales, talleres grupales, visitas a empresas y entidades sociales, orientación individualizada y adaptada y la posibilidad, no obligatoria, de hacer prácticas en entorno laboral ordinario con apoyo continuo.

La duración del mismo ée: 1 de Julio 2021- 30 de Junio 2022

Seguid atentos a nuestra página web donde podréis encontrar noticias de actividades, salidas y otras novedades del programa.

Programa SIOAS 1Usuarios del programa SIOAS participando en una formación de Competencias Clave en Barcelona Activa. Programa SIOAS 2Usuarios del programa SIOAS participando en una dinámica en el marco de las actividades del Salón de Ocupación-Barcelona 2021

“Este proyecto está subvencionado por el Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Fondo Social Europeo“