Escola de vida Montserrat

Educació Secundària Obligatòria Adaptada que pretén potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials dels alumnes.

^

Adaptant-se, a cada moment, a l’estil d’aprenentatge de cada alumne amb metodologies experiencials i amb una ràtio reduïda.

^

Participant en projectes educatius d’àmbit local, a fi de potenciar la inclusió social dels alumnes.

^

Partint d’una visió global de la persona, on l’objectiu principal és el creixement en tots el àmbits.

^

Oferint, des del Consell Orientador, una orientació a l’alumne quant a la seva formació laboral, partint de les seves habilitats i necessitats.

Centre concertat amb el Departament d’Educació. S’imparteix l’Educació Secundària Obligatòria amb modificació curricular de centre autoritzat pel Departament d’Educació en la Resolució de 4 d’octubre de 2002.

 

Objectius pedagògics

^

Millorar les aptituds, actituds i habilitats de l’alumne.

^

Vehicular la integració social, partint de l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius curriculars en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i l’educació en habilitats socials.

^

Potenciar les seves relacions interpersonals.

^

Potenciar l’autoestima i la seguretat dels alumnes.

^

Frenar processos d’aïllament i marginació, ajudant a construir la identitat personal i de grup en relació amb la comunitat.

^

Oferir orientació en la formació laboral posterior mitjançant l’aprenentatge de tasques, a través dels tallers d’oficis.

Perfil de l’alumnat

L’oferta educativa de l’escola va dirigida a nois i noies d’edats compreses entre 12 i 20 anys amb capacitat intel·lectual límit originada per diferents causes orgàniques i/o socioambientals. La majoria són nois i noies que presenten un clar retard en el seu aprenentatge escolar. Mostren una experiència acumulada de fracàs escolar i amb freqüents dificultats d’estructuració de la personalitat.

Metodologia

La nostra escola parteix d’una metodologia experiencial, amb ràtios de 8 a 10 alumnes per aula, amb possibilitat d’oferir grups flexibles en les àrees instrumentals. Amb el suport professional de psicopedagogs per a adaptar els programes i els materials, logopedes per a potenciar el pensament lingüístic i psicòlegs que treballen en el creixement emocional dels nostres alumnes i tot un equip docent especialitzat en dinàmiques adequades per als alumnes amb aquestes característiques. Tot aquest conjunt de coneixement i experiència permeten un aprenentatge més significatiu, un creixement més satisfactori i l’assoliment de les competències bàsiques de l’etapa.

Estructura Curricular

El programa d’ESO està dividit en dos cicles, de tres cursos cadascun per a una consolidació més real de les competències bàsiques i una preparació cap a l’orientació en formació laboral.

Projectes educatius d’àmbit local i internacional amb els que treballem:

Agenda 21. Oficina de Recursos Sostenibles (Ajuntament de Barcelona)

L’Agenda 21 escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, mitjançant una intervenció local.

Audiència Pública. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona dóna l’oportunitat als infants i joves de participar en la vida pública de la seva comunitat, un dret que queda recollit en la Declaració dels Drets de l’Infant. Amb aquest objectiu, s’organitza una proposta educativa en la qual els joves de Barcelona puguin reflexionar sobre temes d’actualitat que els afecten i expressar la seva opinió en un acte públic presidit per l’alcalde de la ciutat.

 Projecte Erasmus. Unió Europea, Departament d’Educació i Ministeri d’Educació

El projecte Erasmus parteix de la Unió Europea i és gestionat pel Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació i Ciència. Pretén impulsar la mobilitat d’idees, de professionals i d’alumnes, promovent l’intercanvi cultural entre persones originàries de diferents països europeus involucrades i compromeses amb el món de l’educació. El projecte involucra tots els grups de l’escola, mitjançant activitats que potenciïn la qualitat de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat, amb l’objectiu de poder-lo compartir amb altres escoles d’Europa, realitzant intercanvis d’alumnes.

L’equip de professionals està format per:

^

Mestres d’educació especial.

^

Logopeda.

^

Mestre d’educació física i fisioterapeuta.

^

Pedagog/a terapeutes.

^

Treballador/a social.

^

Psicòleg/a.

^

Educadors/es.

Horaris

Els horaris de l’escola són de dilluns a divendres, de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 17.00 h.

Altres Serveis

Servei de Menjador

L’escola ofereix servei de menjador, amb cuina pròpia i amb menús elaborats per una dietista. L’horari de menjador és dilluns a divendres de 12.30 a 15.00 h.

 Activitats Complementàries

Després de l’horari de menjador, s’ofereixen tot un seguit d’activitats guiades per educadors i educadores, amb grups reduïts de 8 alumnes:

^

Racó de bàsquet.

^

Racó de videofòrum.

^

Racó d’artistes.

^

Racó de ioga.

^

Racó d’imatge.

^

Racó de jocs.

Activitats Extraescolars

Les activitats que ofereix l’escola són obertes al barri:

^

Bàsquet.

^

Hip Hop.

^

Fem de Periodistes!

^

Tennis taula.

^

Reforç escolar.

^

Teatre i Rodant i Acció.

^

Anglès.