ESCOLA DE VIDA MONTSERRAT

Centre d’educació especial concertat amb el Departament d´Educació de la Generalitat de Catalunya.

S’Imparteix Formació Obligatòria, amb el programa d’ESO adaptada i Formació Postobligatòria (FP) amb dues modalitats diferents, els Programes de Formació i Inserció (PFI) i els Itineraris Formatius Específics (IFE). 

Educació Secundària Obligatòria Adaptada – ESO

L’ESO Adaptada pretén potenciar al màxim les capacitats intel·lectuals, emocionals i socials de l’alumnat:

 • Adaptantse, a cada moment, a l’estil d’aprenentatge de cada alumne amb metodologies experiencials i amb una ràtio reduïda.
 • Partint d’una visió global de la persona, on l’objectiu principal és el creixement en tots el àmbits.
 • Participant en projectes educatius d’àmbit local, a fi de potenciar la inclusió social de l’alumnat.
 • Oferint, des del Consell Orientador, una orientació a l’alumne en relació a la seva formació laboral, partint de les seves habilitats i necessitats.

Centre concertat amb el Departament d’Educació. S’imparteix l’Educació Secundària Obligatòria amb modificació curricular de centre autoritzat pel Departament d’Educació en la Resolució de 4 d’octubre de 2002.

Objectius pedagògics

^

Millorar les aptituds, actituds i habilitats de l’alumnat

^

Vehicular la integració social, partint de l’assoliment de les competències bàsiques i dels objectius curriculars en l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria i l’educació en habilitats socials.

^

Potenciar les seves relacions interpersonals.

^

Potenciar l’autoestima i la seguretat de l'alumnat

^

Frenar processos d’aïllament i marginació, ajudant a construir la identitat personal i de grup en relació amb la comunitat.

^

Oferir orientació en la formació laboral posterior mitjançant l’aprenentatge de tasques, a través dels tallers d’oficis.

Perfil de l’alumnat

L’oferta educativa de l’escola va dirigida a joves d’edats compreses entre 12 i 20 anys amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL), Discapacitat Intel·lectual Lleu (DIL) o altres diversitats. La majoria presenten dficultats en el seu aprenentatge escolar. Mostren una experiència acumulada de fracàs escolar i amb freqüents dificultats d’estructuració de la personalitat.

Metodologia

La nostra escola parteix d’una metodologia experiencial, amb ràtios de 8 a 10 alumnes per aula, amb possibilitat d’oferir grups flexibles en les àrees instrumentals. Disposem d’un equip docent professional, així com psicopedagogs per a adaptar els programes i els materials, logopedes per a potenciar el pensament lingüístic i psicòlegs que treballen en el creixement emocional del nostre alumnat.

Estructura Curricular

El programa d’ESO està dividit en dos cicles, de tres cursos cadascun per a una consolidació més real de les competències bàsiques i una preparació cap a l’orientació en formació laboral. La durada total de la formació consta de sis anys.

Projectes educatius locals i internacionals

 • Projecte Erasmus. Unió Europea, Departament d’Educació i Ministeri d’Educació

El projecte Erasmus parteix de la Unió Europea i és gestionat pel Departament d’Educació i el Ministeri d’Educació i Ciència. Pretén impulsar la mobilitat d’idees, de professionals i d’alumnes, promovent l’intercanvi cultural entre persones originàries de diferents països europeus involucrades i compromeses amb el món de l’educació. El projecte involucra tots els grups de l’escola, mitjançant activitats que potenciïn la qualitat de vida de les persones amb algun tipus de discapacitat, amb l’objectiu de poder-lo compartir amb altres escoles d’Europa, realitzant intercanvis d’alumnes.

 • Agenda 21. Oficina de Recursos Sostenibles (Ajuntament de Barcelona)

L’Agenda 21 escolar és un programa pensat per facilitar la implicació dels centres educatius en l’ambiciós projecte planetari d’imaginar i construir un món millor i més sostenible, mitjançant una intervenció local.

 • Audiència Pública. Institut Municipal d’Educació de Barcelona (Ajuntament de Barcelona)

L’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona dona l’oportunitat als infants i joves de participar en la vida pública de la seva comunitat, un dret que queda recollit en la Declaració dels Drets de l’Infant. Amb aquest objectiu, s’organitza una proposta educativa en la qual els joves de Barcelona puguin reflexionar sobre temes d’actualitat que els afecten i expressar la seva opinió en un acte públic presidit per l’alcalde de la ciutat.

 

L’equip professional

^

Mestres d’educació especial

^

Logopedes

^

Mestre d’educació física i fisioterapeuta

^

Pedagog/a terapeutes

^

Treballador/a social

^

Psicòleg/a

^

Educadors/es

Horaris

Els horaris de l’escola són de dilluns a divendres, de 9.00 a 12.30 h i de 15.00 a 17.00 h.

Altres serveis

 • Servei de Menjador: L’escola ofereix servei de menjador, amb cuina pròpia i amb menús elaborats per una dietista. L’horari de menjador és dilluns a divendres de 12.30 a 15.00h
 •  Activitats Complementàries: Després de l’horari de menjador, s’ofereixen tot un seguit d’activitats guiades per educadors i educadores, amb grups reduïts de 8 alumnes. El racó de bàsquet, d’artistes, d’imatge, videofòrum, ioga i videojocs.

Formació Professional Adaptada

1. Itineraris Formatius Específics – IFE

Els Itineraris Formatius Específics (IFE) d’Auxiliar en vendes i atenció al públic tenen l’objectiu de desenvolupar les competències per a fer tasques auxiliars de comercialització, marxandatge, preparació de comandes i venda de productes, així com treballs de reprografia.

Estan adreçats a joves d’entre 16 i 20 anys (a l’any de l’inici). Parteix d’una metodologia on el protagonista és l’alumnat, partint de les necessitats i interessos de cadascú, a través del treball per projectes, el treball cooperatiu i el treball en entorns. Després de 4 anys de formació es poden incorporar al programa d’orientació laboral de l’entitat.

Treballem amb grups de 12 alumnes i amb el suport d’un equip docent especialitzat en didàctiques i suports adequats als nostres alumnes.
Més informació: eherrera@acidh.org
Consulta aquí el díptic dels IFE

2. Programes de Formació i Inserció – PFI

Programes de Formació i Inserció destinats a persones, entre 16 i 21 anys, amb Funcionament Intel·lectual Límit (FIL) o Discapacitat Intel·lectual Lleugera (DIL) amb Certificat de Discapacitat igual o superior al 33%, sense la titulació de l’ESO.

Itineraris formatius

 • Auxiliar d’Activitats d’Oficina i de Serveis Administratius Generals
 • Auxiliar d’Hoteleria: Cuina i Serveis de Restauració

S’imparteix una formació professional perquè s’assoleixin les competències laborals a la professió escollida. Es combina amb una formació general, per obtenir recursos per tal de desenvolupar-se millor de manera personal: conèixer l’entorn, tècniques de comunicació, matemàtiques i recerca de feina.

 • Millora de les competències laborals i adquisició d’eines de creixement personal.
 • Pràctiques en empreses (FCT).
 • Seguiment tutorial individualitzat.
 • Metodologies actives i Treball per Projectes.
 • Orientació i seguiment de l’itinerari d’inserció laboral.

Calendari i horari escolar

La durada és de 2 cursos acadèmics. El calendari segueix la normativa aprovada pel Departament d’Educació cada curs, iniciant-se al setembre i acabant el juny, amb els festius corresponents i els dies de lliure disposició aprovats pel Consell Escolar Municipal

L’horari és matinal, de 8:15 a 14h.

Escola privada concertada amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

Més informació: smartos@acidh.org
Consulta aquí el díptic dels PFI

 
TENS UNA EMPRESA I VOLS ACTUAR AMB RESPONSABILITAT SOCIAL?

Consulta aquí el díptic de pràctiques dels PFI:

 

Activitats Extraescolars

Les activitats que ofereix l’escola són obertes al barri:

^

Bàsquet.

^

Hip Hop.

^

Fem de Periodistes!

^

Tennis taula.

^

Reforç escolar.

^

Teatre i Rodant i Acció.

^

Anglès.