Hemos aprendido un montón de cosas de la mano de Elena, en el Museu Can Tinturé d’Esplugues.
El Edificio histórico de Can Tinturé es una casa de dos plantas rodeada de jardín en la que vivían Enriqueta Munné y Joan Tinturé, que fue alcalde de Esplugues entre 1910 y 1915.
En la planta baja se puede ver una exposición de baldosas del período medieval y en la primera planta encontramos baldosas de finales s.XIX principios del XX.

De que están hechas las baldosas?
La tierra de la zona del Baix Llobregat es de buena calidad para realizar cerámica.
Elena nos ha explicado el proceso para obtener el barro, que será la base del ladrillo.
Os lo explicamos: Lo primero que se hacía era recoger la tierra y la extendían en la era (un patio) y a continuación una mula arrastraba un rodillo dando vueltas para ir desmenuzando la tierra hasta dejarla bien fina.
Esta arena fina la ponían dentro de balsas (piscinas) y encima ponían agua, así filtraban los restos de hojas y ramas y podían retirarlas con una red y así la tierra se limpiaba.
Se dejaba reposar al sol, que con el paso de los días iba evaporando el agua y al final quedaba el barro.
El último paso era coger este barro y llevarlo a una habitación oscura llamada pudridor. Aquí a oscuras el barro iba adquiriendo las características que lo definen: ser blando y moldeable.

Cómo hacer un azulejo?
Primer paso: Barro en el horno en el molde a 800 grados, así obtendremos la pieza de cerámica.
Segundo paso: pintar de color blanco, que será la base a la que aplicaremos después los colores que queramos.

A continuación, con una trepa (plantilla) se decoraban con los dibujos que querían.
Por aquel entonces las plantillas eran de papel encerado con cera de abeja. Actualmente son de plástico.
Antiguamente la gente daba nombre a las baldosas, por ejemplo la Rosa gótica o también llamada escarabajo es la que puede ver en la foto.
Con distintas plantillas conseguían el dibujo deseado. A continuación se volvía a poner en el horno para fijar el color.
Era una pintura que se secaba muy rápidamente para facilitar poder pintar las distintas capas de colores.
Otra manera más rápida de pintado azulejos era con estropajo de esparto mojado con pintura y estampado a palmaditas.
La técnica del estropajo de esparto se utilizaba cuando no había suficientes recursos para hacer una estampación con plantillas.

Para terminar Elena nos ha mostrado unas baldosas decoradas con frutas y verduras y hemos hecho un pequeño juego.
Muchas gracias Elena por contarnos la historia de este museo, ¡nos ha encantado!

Hem après un munt de coses de la mà de l’Elena, al Museu Can Tinturé d’Esplugues.
L’Edifici històric de Can Tinturé és una casa de dues plantes envoltada de jardí on vivien Enriqueta Munné i Joan Tinturé, que va ser alcalde d’Esplugues entre el 1910 i el 1915.
A la planta baixa es pot veure una exposició de rajoles del període medieval i a la primera planta trobem  rajoles de finals s.XIX principis del XX.

De que estan fetes les rajoles?
La terra de la zona del Baix Llobregat és de  bona qualitat per fer ceràmica.
L’Elena ens ha explicat el procés per obtenir el fang, que serà la base de la rajola.
Us ho expliquem: El primer que es feia era recollir la terra i l’estenien a l’era (un pati) i a continuació una mula arrossegava un corró fent voltes per anar esmicolant la terra fins deixar-la ben fina.
Aquesta sorra fina la posaven dins de basses (piscines) i damunt hi posaven aigua, així filtraven les restes de fulles i branques i les podien retirar amb una xarxa i així la terra es netejava.
Es deixava reposar al sol, que amb el pas dels dies anava evaporant l’aigua i al final quedava el fang.
L’últim pas era agafar aquest fang i portar-lo a una habitació fosca anomenada podridor. Aquí a les fosques el fang anava adquirint les característiques que el defineixen: ser tou i moldejable.

Com fer una rajola?
Primer pas: Fang al forn dins el motlle a 800 graus, així obtindrem la peça de ceràmica.
Segon pas: pintar de color blanc, que serà la base a la que aplicarem després els colors que vulguem.

A continuació, amb una trepa (plantilla) es decoraven amb els dibuixos que volien.
En aquell temps les plantilles eren de paper encerat amb cera d’abella. Actualment són de plàstic.
Antigament la gent donava nom a les rajoles, per exemple la Rosa gòtica o també anomenada escarabat és la que podeu veure a la foto.
Amb diferents plantilles aconseguien el dibuix desitjat. A continuació es tornava a posar al forn per fixar el color.
Era una pintura que s’assecava molt ràpidament per facilitar poder pintar les diferents capes de colors.
Una altra manera mes ràpida de pintat rajoles era amb in fregall d’espart sucat amb pintura i estampat a copets.
La tècnica del fregall d’espart s’utilitzava quan no hi havia prou recursos per fer una estampació amb plantilles.

Per acabar l’Elena ens ha mostrat unes rajoles decorades amb fruites i verdures i hem fet un petit joc .
Moltes gràcies Elena per explicar-nos la història d’aquest museu, ens ha encantat!

Hem après un munt de coses de la mà de l’Elena, al Museu Can Tinturé d’Esplugues.
L’Edifici històric de Can Tinturé és una casa de dues plantes envoltada de jardí on vivien Enriqueta Munné i Joan Tinturé, que va ser alcalde d’Esplugues entre el 1910 i el 1915.
A la planta baixa es pot veure una exposició de rajoles del període medieval i a la primera planta trobem  rajoles de finals s.XIX principis del XX.

De que estan fetes les rajoles?
La terra de la zona del Baix Llobregat és de  bona qualitat per fer ceràmica.
L’Elena ens ha explicat el procés per obtenir el fang, que serà la base de la rajola.
Us ho expliquem: El primer que es feia era recollir la terra i l’estenien a l’era (un pati) i a continuació una mula arrossegava un corró fent voltes per anar esmicolant la terra fins deixar-la ben fina.
Aquesta sorra fina la posaven dins de basses (piscines) i damunt hi posaven aigua, així filtraven les restes de fulles i branques i les podien retirar amb una xarxa i així la terra es netejava.
Es deixava reposar al sol, que amb el pas dels dies anava evaporant l’aigua i al final quedava el fang.
L’últim pas era agafar aquest fang i portar-lo a una habitació fosca anomenada podridor. Aquí a les fosques el fang anava adquirint les característiques que el defineixen: ser tou i moldejable.

Com fer una rajola?
Primer pas: Fang al forn dins el motlle a 800 graus, així obtindrem la peça de ceràmica.
Segon pas: pintar de color blanc, que serà la base a la que aplicarem després els colors que vulguem.

A continuació, amb una trepa (plantilla) es decoraven amb els dibuixos que volien.
En aquell temps les plantilles eren de paper encerat amb cera d’abella. Actualment són de plàstic.
Antigament la gent donava nom a les rajoles, per exemple la Rosa gòtica o també anomenada escarabat és la que podeu veure a la foto.
Amb diferents plantilles aconseguien el dibuix desitjat. A continuació es tornava a posar al forn per fixar el color.
Era una pintura que s’assecava molt ràpidament per facilitar poder pintar les diferents capes de colors.
Una altra manera mes ràpida de pintat rajoles era amb in fregall d’espart sucat amb pintura i estampat a copets.
La tècnica del fregall d’espart s’utilitzava quan no hi havia prou recursos per fer una estampació amb plantilles.

Per acabar l’Elena ens ha mostrat unes rajoles decorades amb fruites i verdures i hem fet un petit joc .
Moltes gràcies Elena per explicar-nos la història d’aquest museu, ens ha encantat!